top of page
블랙 로고.png

C R E A T I V E  S T U D I O
A R T I S T
PROGRAM

00000003.jpg

Exhibition

00000002.jpg

Art Fair

ABOUT001.jpg

Open Studio

00000004.jpg

Culture and Arteducation

00000005.jpg

Talking Exhibition

 

다양한 분야의 예술가 입주

정기적인 작업실 공개로 지역 커뮤니티와 교류

참여 작가들의 재능 기부 / 공동체 예술 창작의 기본 바탕

적절한  주제 선정 / 작가들의 기획 발표

bottom of page